QËNDRUESHMËRIA

Aermec ka garantuar përkushtimin e sah kundrejt qëndrueshmërisë dhe ka garantuar uljen e ndikimit në mjedis nga çdo konceptim. Sot, kjo filozofi ngulmon me një investim të vazhdueshëm në teknologji, një focus i qartë për të rritur mirëqënien e njerëzve dhe një ide që shenjon përmirësime të vazhdueshme kundrejt gjurmëve minimale të karbonit.

Aermec është e çertifikuar me ISO14001, duke aplikuar disa proçese brenda zyrave dhe fabrikave të veta që favorizojnë riciklimin, kursimin e energjisë dhe reduktojnë mbetjet.

Risitë e produkteve në fushën e rififtimit të nxehtësisë dhe efiçencës energjitike sezonale, bashkë me zgjidhjet e sistemit synojnë të minimizojnë ndikimin në mjedis gjatë jetëgjatësisë së tyre. Kjo ka qenë dhe vazhdon të jetë një synim kyç për kompaninë.

Niveli i lartë i risive dhe mendimet largpamëse për zgjidhjet teknologjike që dallojnë produket e Aermec rrjedhin nga përkushtimi konstant për kërkime.

Aermec aplikon teknologji shumë të avancuar, duke krijuar një cikël të vazhdueshëm të zhvillimit të produktit, për të arritur rritje të efiçencës së energjisë, përtëritjen e integrimit dhe kostot më të ulta të pronës.

Përtej lehtësirave të brendshme R&D, të rritura nga mjetet zhvilluese të sofistikuara dhe lehtësira të testuara për gjendjen artistike, Aermec bashkëpunon ngushtë me universitete të njohura dhe institucione kërkimore.

Një total prej 8 dhomave kalorimetrike lejon testimin e kujdesshëm të të gjitha cilësimeve të produktit, duke përfshirë edhe teste në kushte të temperaturave ekstreme (-15°C – 55°C). Laboratoret përmbajnë lehtësirat më të mëdha në Europë për testimin e kondicionimit të ajrit, të akredituara për të kryer testet e çertifikuara Eurovent dhe AHRI, me kapacitet maksimal 2MË.

Aermec gjithashtu zotëron një tunel ajrimi që lëjon matjen e rrjedhës së ajrit, tunele entalpike për analiza të shkëmbimit termik dhe një “dhomë të vërtetë” unike që simulon mjedise reale, duke lejuar analiza me nivel të lartë dhe zhvillimin e algoritmeve të reja termike. Dhoma gjysëm-kumbuese, me kontroll robotik për matjen e zhurmës, lejon fuqinë e tingullit dhe matjen e nivelit të trysnisë së tingullit dhe planifikimin e intensitetit të tingullit.

QËNDRUESHMËRIA

Aermec ka garantuar përkushtimin e sah kundrejt qëndrueshmërisë dhe ka garantuar uljen e ndikimit në mjedis nga çdo konceptim. Sot, kjo filozofi ngulmon me një investim të vazhdueshëm në teknologji, një focus i qartë për të rritur mirëqënien e njerëzve dhe një ide që shenjon përmirësime të vazhdueshme kundrejt gjurmëve minimale të karbonit.

Aermec është e çertifikuar me ISO14001, duke aplikuar disa proçese brenda zyrave dhe fabrikave të veta që favorizojnë riciklimin, kursimin e energjisë dhe reduktojnë mbetjet.

Risitë e produkteve në fushën e rififtimit të nxehtësisë dhe efiçencës energjitike sezonale, bashkë me zgjidhjet e sistemit synojnë të minimizojnë ndikimin në mjedis gjatë jetëgjatësisë së tyre. Kjo ka qenë dhe vazhdon të jetë një synim kyç për kompaninë.

Niveli i lartë i risive dhe mendimet largpamëse për zgjidhjet teknologjike që dallojnë produket e Aermec rrjedhin nga përkushtimi konstant për kërkime.

Aermec aplikon teknologji shumë të avancuar, duke krijuar një cikël të vazhdueshëm të zhvillimit të produktit, për të arritur rritje të efiçencës së energjisë, përtëritjen e integrimit dhe kostot më të ulta të pronës.

Përtej lehtësirave të brendshme R&D, të rritura nga mjetet zhvilluese të sofistikuara dhe lehtësira të testuara për gjendjen artistike, Aermec bashkëpunon ngushtë me universitete të njohura dhe institucione kërkimore.

Një total prej 8 dhomave kalorimetrike lejon testimin e kujdesshëm të të gjitha cilësimeve të produktit, duke përfshirë edhe teste në kushte të temperaturave ekstreme (-15°C – 55°C). Laboratoret përmbajnë lehtësirat më të mëdha në Europë për testimin e kondicionimit të ajrit, të akredituara për të kryer testet e çertifikuara Eurovent dhe AHRI, me kapacitet maksimal 2MË.

Aermec gjithashtu zotëron një tunel ajrimi që lëjon matjen e rrjedhës së ajrit, tunele entalpike për analiza të shkëmbimit termik dhe një “dhomë të vërtetë” unike që simulon mjedise reale, duke lejuar analiza me nivel të lartë dhe zhvillimin e algoritmeve të reja termike. Dhoma gjysëm-kumbuese, me kontroll robotik për matjen e zhurmës, lejon fuqinë e tingullit dhe matjen e nivelit të trysnisë së tingullit dhe planifikimin e intensitetit të tingullit.


Whether der ghostwriter it actually is, is something other people will have to judge.
aermek2017QËNDRUESHMËRIA